Curatele

Curatele is bedoeld voor volwassenen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet.

Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld als hij:

  • een geestelijke stoornis heeft waardoor hij (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen, denk aan een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie,
  • zeer onverantwoord omgaat met geld,
  • door verslavingsproblemen zijn belangen niet meer kan behartigen, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Gevolgen van curatele

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Dat betekent dat de curator toestemming moet geven voor alle uitgaven en rechtshandelingen alsook voor belangrijke persoonlijke beslissingen zoals

  • iets kopen of huren,
  • een testament laten maken,
  • een samenlevingscontract aangaan,
  • persoonlijke belangen en verzorging.

Een curator zal de betrokkene zo veel mogelijk betrekken bij beslissingen. Als de betrokkene dat niet kan, is hij ‘wilsonbekwaam’. In dat geval beslist de curator. Bij medisch onderzoek of behandeling, beslist een behandelend arts.

Curatele aanvragen

Dit gebeurt bij een rechtbank (sector kanton) in het rechtsgebied waar degene woont voor wie ondercuratelestelling wordt aangevraagd. Betrokkene, de partner of familie kunnen ook zelf een verzoek indienen voor ondercuratelestelling. Het formulier voor het aanvragen van ondercuratelestelling staat onder Downloads.